Doprava a poštovné a balné a vôbec

SLOVENSKÁ POŠTA

Najlacnejšia alternatíva, ktorá vyžaduje aj tvoju kooperáciu. Do troch dní od odoslania ti príde žltý lístok, ktorý ti oznamí, že tvoj odvážny balík je na miestnej pošte. Šup preň a už nás môžeš tagovať na Facebooku a Instagrame a my ti to lajkneme.


List 1. trieda

cena poštovného : 2,50 €

Ak zaplatíš vopred, tak ušetríš za dobierku. Je jedno koľko odvážnych kúskov si kúpiš, cena poštovného sa nemení.

 

List 1. trieda + dobierka

cena poštovného: 3,50 €

Ak preferuješ systém z ruky do ruky, tak dobierka je to pravé. Po zaplatení na pošte obdržíš svoj odvážny balík. Je jedno koľko odvážnych kúskov si kúpiš, cena poštovného sa nemení. 

KURIÉR

cena poštovného: 4,50 €

Ak chceš mať odvážny balík, čo najskôr, tak kuriér je cesta. Síce drahšia, ale cesta. Na druhý deň po odoslaní ti zavolá kuriér, že "som tu" a vedz, že najpravdepodobnejšie to bude cez pracovnú dobu, tak ak sa počas pracovnej doby nachádzaš v práci, tak bude lepšie dať adresu doručenia tam, aby si mu nemusel odvediť, že "to je síce super, že ste tam, ale ja som dakde inde". A potom sa už tvoji kamoši môžu kochať tvojimi odvážnymi kúskami a ty nás môžeš tagnúť na Faceboku alebo Instagrame a my ti to veľmi radi lajkneme.

 

Kuriérsku službu môžeš využiť jedine pri platbe vopred. Je jedno koľko odvážnych kúskov si kúpiš, cena kuriérskej služby sa nemení.


Reklamácie. Vrátenie tovaru

Ajaj. Problém? Mrzí nás to. Prosím, napíš nám sem dole číslo svojej objednávky a nejaké to blabla, že čo sa stalo a my sa ti na to pozrieme. Ak nevieš číslo objednávky, tak nám napíš na reklamacie@odvaznekusky.sk

Ešte raz prepáč, a vedz, že urobíme všetko preto, aby si bol spokojný.


Reklamačný poriadok

internetového obchodu www.odvaznekusky.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou too short, s. r. o., so sídlom Lenardova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 45 385 840 (TU UDAJE) prostredníctvom internetového obchodu na www.odvaznekusky.sk. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho.

3. Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený. Odkaz na reklamačný poriadok je uvedený na doklade potvrdzujúcom zaplatenie kúpnej ceny.

Článok II

Právo a povinnosti kupujúceho

1. Ak sa na kúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho).

2. Zákazník je povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu spoločnosti.

3. Predajca následne uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie.

Poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

1. Predávajúci zodpovedá za požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť predávaného tovaru. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

 Článok IV

Miesto a spôsob reklamácie

1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie internetový obchod www.odvaznekusky.sk, sekcia Reklamácie. Kupujúci na požiadanie predávajúceho nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe.

2.

Článok V Záručná lehota

1. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky.

3. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene iba časti tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Článok VI

Chyby tovaru a ich odstránenie

1. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

a. bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb

b. výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo

dielca

c. výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

2. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Článok VII

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

1. Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Článok VIII Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.7.2017.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho

upozornenia.